Igor Pavelek, Mlynarovičova 1, 85103 Bratislava, Slovensko

Fashion Photography (Demo)